શું તમારો પંખો ધીરે ફરે છે તો ઘરે બેઠા કરો એટલું પાંખો ડબલ સ્પીડે આપશે

શું તમારો પંખો ધીરે ફરે છે:-તમારા ઘરનો સિલિંગ ફેન એટલે પંખો ધીમો પડી ગયો છે. તો બહુ જાજો ખર્ચ કરવાનો જરુર નથી ફક્ત 5 રુપિયાની આ ટ્રિકથી પંખો ડબલ સ્પીડે ફરવા લાગશે અને બિલ પણ વધુ નહીં આવે.